Frames of times, Wisła in Kraków.

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

Frames of times, Wisła in Kraków, Bartolomeo Koczenasz

“Frames of times” is a collection of works, which consists of two juxtaposed images; old and contemporary photographs of urban spaces. It is a dialogue of the past with the present in the context of the function of public space and interactions within it. This unique presentation of old photographs gives viewers the opportunity to see the changes that have taken place in the public space. Interactivity of the works, depending on ones point of view, enable people to see the passage of time and the accompanying changes in the architectural and social sphere .

Krakow is the city with a rich history and fascinating architecture. Its photographic archives contain meaningful images within in both photographic and historical sense. This give an opportunity to examine the specifics of human life; in his relation with public space and others. Interwar period becomes one of the main reference points as an era characterized by extremely rich development of architecture, social life and intellectual thought. It is a time in which the citizens of Kraków experienced a new quality of life; more theatres, parks, beaches and  other site were funded, some of which exist to this day. The passage of time and the accompanying changes have caused the shift in theirs nature while some valuable sites permanently disappeared from the map of Krakow, the memory of them is still present for few. On the other hand, the city as a tissue subjected to constant modifications transforms itself; each day constitutes its character over again. This process can be a continuation of the ideas and functions rooted in the past or can fill in itself with quite new facilities and solutions assigned to the present day and contemporary times. Man as an inherent element of the city subjected to architecture and urban tissue keeps adapting to the space surrounding, influences it and sometimes shapes its physical elements.
“Frames of times” is a story about the city and the transformation of man, the creation of the collective consciousness as a result of the transformation in the material realm of the city.
Work commissioned by the Polish Society of Aesthetics.

PL
,,Klatki czasów” to cykl prac, na który składają się stare i współczesne fotografie przestrzeni miejskich. Jest to dialog przeszłości z teraźniejszością w kontekście funkcji przestrzeni publicznej i interakcji w niej zachodzących. Ten wyjątkowy sposób prezentacji starych fotografii daje możliwość zobaczenia zmian, które nastąpiły w przestrzeni publicznej.  Interaktywność dzieł sprawia, że zależnie od punktu patrzenia widzimy upływ czasu i towarzyszące mu zmiany w sferze architektonicznej i społecznej.

Kraków jest miastem o bogatej historii i fascynującej architekturze. Dzięki bogactwu fotografii archiwalnej możliwe stają się rozważania na temat specyfiki życia człowieka obcującego z przestrzenią miasta i innymi ludźmi. Dwudziestolecie międzywojenne staje się tu jednym z głównych punktów odniesienia jako epoki charakteryzującej się niezwykle bogatym rozwojem architektury, życia społecznego i myśli intelektualnej. To czas, w którym mieszkańcy Krakowa doświadczyli nowej jakości życia; powstały teatry, parki, plaże i wiele innych drogocennych obiektów, z których część istnieje po dziś dzień. Upływ czasu i towarzyszące mu zmiany nadały tym przestrzeniom odmienny charakter, a niektóre cenne miejsca bezpowrotnie zniknęły z mapy Krakowa, pamięć o nich powoli wygasa. Z drugiej strony, miasto jako tkanka poddana ciągłym zmianom nieustannie się przeistacza; każdego dnia konstytuuje swój charakter na nowo. Proces ten może być kontynuacją przeszłości lub wprowadzać w własną przestrzeń zgoła nowe obiekty i rozwiązania przypisane danej teraźniejszości. Nieodłącznym elementem jest tu człowiek-mieszkaniec miasta, który podległy architekturze i tkance miejskiej ciągle dostosowuje się do przestrzeni go otaczającej, wpływa na nią i czasem kształtuje jej materialne elementy.
,,Klatki czasów” to opowieść o mieście i przemianie człowieka, tworzeniu jego kolektywnej świadomości w wyniku transformacji w sferze materialnej miasta.
Praca zrealizowana dla Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Published
Categorized as works